Stichting Survival Gendringen (SSG) hecht waarde aan jouw privacy en de daarbij horende bescherming van persoonsgegevens. Daarom willen wij je in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop SSG persoonsgegevens verwerkt van deelnemers, vrijwilligers, sponsoren, leveranciers, en andere personen waarmee SSG een relatie heeft.

In dit Privacy Statement leest u waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en krijgt u overige informatie die voor u van belang zijn in dit verband.

Dit privacy statement is van toepassing op alle activiteiten van SSG, inclusief onze websites.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SSG verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Wij ontvangen de persoonsgegevens via het contact met u.

Voor welke doeleinden verwerkt SSG uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om diverse diensten en taken goed te kunnen uitvoeren. Dit gebeurt op basis van toestemming, overeenkomst, wettelijke plicht of vanwege het gerechtvaardigd belang. Hierbij gaat het om de onderstaande activiteiten:

 • jouw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van de SSG.
 • jouw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het deelnemersgeld af te wikkelen.
 • jouw naam, adresgegevens en bankrekeningnummer wordt gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met sponsoren, en leveranciers.
 • Jouw naam en woonplaats wordt gebruikt voor het tonen van uitslagen van evenementen.

Foto’s en video’s

Gedurende evenementen kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt door onze huis-/wedstrijdfotograaf of cameraman. Deze foto’s en/of video’s kunnen op een websites van SSG of social media terechtkomen. Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Indien er toch een foto op staat die je privacy aantast, stuur dan een e-mail naar info@survivalgendringen.nl onder vermelding van de referentie naar de foto/video.

SSG heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op social media. Indien je van mening bent dat SSG hier een rol in speelt of kan spelen om de betreffende foto’s/video’s te verwijderen, neem dan contact op met SSG via info@survivalgendringen.nl met een duidelijke verwijzing waar het materiaal zich bevindt. SSG zal hier dan advies geven of bemiddelen om het materiaal te verwijderen. Ben je er wel van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op social media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin heeft SSG geen verantwoordelijkheid, tenzij door SSG zelf geplaatst.

Hoe zorgt SSG voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

 • SSG neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens.
 • Als u niet wilt dat wij gegevens verstrekken aan bepaalde ontvangers of als u wilt dat wij u niet meer benaderen, dan kunt u dat bij ons kenbaar maken. In elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om u af te melden middels de afmeldlink onderaan. Voor afmelding van onze overige diensten kunt u altijd contact met ons opnemen, schriftelijk of per e-mail.
 • SSG verstrekt uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Uw persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan SSG. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG.

U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen. Dit is echter slechts mogelijk voor zover de wettelijke verplichtingen dat toelaten; dat geldt m.n. voor de wettelijk bepaalde bewaartermijnen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Stuur uw verzoek voor inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens naar:

Stichting Survival Gendringen

t.a.v. Het bestuur

Teunismolenweg 2A

7095 BM  DE HEURNE

 

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Op de website van deze Autoriteit vindt u ook uitgebreide informatie over de AVG en alles wat te maken heeft met persoonsgegevens.

 

SSG kan deze privacyverklaring wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. We adviseren u daarom, wanneer het voor u van belang is, deze privacyverklaring en de datering ervan regelmatig te controleren.
Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 31 januari 2022.

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het gebruik van persoonlijke gegevens door SSG, stuur dan een mail naar info@survivalgendringen.nl o.v.v. Privacy Statement.